เชิญเที่ยวงานเทศกาล 'ดอกเสี้ยวบาน ลานกาแฟเทพเสด็จ' ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 สอบถามโทร. 052-080640
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำเนียบฝ่ายปกครองตำบลเทพเสด็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประวัติหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านปางบง
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำโค้ง
หมู่ที่ ๓ บ้านป่าป่าน
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตอน
หมู่ที่ ๕ บ้านพงษ์ทอง
หมู่ที่ ๖ บ้านดง
หมู่ที่ ๗ บ้านปางไฮ
หมู่ที่ ๘ บ้านกำแพงหิน
ดาวน์โหลดกฎหมายที่น่าสนใจ
หน่วยงานในพื้นที่
โครงการหลวงป่าเมี่ยง
สถานีอนามัยตำบลเทพเสด็จ
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน
ชุดเฉพาะกิจปางไฮ
คู่มือประชาชน อบต.เทพเสด็จ
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพเสด็จ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลเทพเสด็จ
              ตำบลเทพเสด็จมีการตั้งเป็นชุมชนมาไม่น้อยกว่า 100 ปี  แต่เดิมเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนเผ่าขมุ  ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อปลูกข้าวไร่และทำสวนเมี่ยง  ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยที่การค้าขายเมี่ยงเจริญรุ่งเรือง  มีพ่อค้าวัวต่างเข้ามาติดต่อค้าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ส่งผลให้คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่ราบอพยพขึ้นมาอาศัยในพื้นที่เพื่อรับจ้างเด็บเมี่ยง  ทำสวนเมี่ยง และค้าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ต่อมาจึงเกิดการผสมผสานด้านชาติพันธ์ ประกอบกับชนเผ่าขมุได้อพยพไปอยู่ที่อื่น  จนปัจจุบันได้กลายเป็นคนพื้นเมืองจนหมด
               แต่เดิมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จอยู่ในเขตการปกครองของตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งตำบลเทพเสด็จก็อยู่ห่างไกลมาก  ส่งผลให้การดูแลและการบริหารการปกครองทำได้ไม่ทั่วถึง ปี พ.ศ. 2528  นายสว่าง  จันทร์เที่ยง  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านปางไฮ  หมู่ที่ 12  เห็นว่าเพื่อให้เกิดการดูแลราษฎรเป็นไปอย่างทั่วถึง  จึงดำเนินการแจ้งต่อที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  เพื่อขอแยกเขตการปกครองใหม่  โดยได้กำหนดให้หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทั้งหมดจำนวน 7  หมู่บ้าน  อันได้แก่  บ้านปางบง  หมู่ที่ 5,  บ้านน้ำโค้ง  หมู่ที่ 6,  บ้านป่าป่าน  หมู่ที่ 7,  บ้านแม่ตอน  หมู่ที่ 8,  บ้านดง  หมู่ที่ 9,  บ้านพงษ์ทอง  หมู่ที่ 10  และบ้านปางไฮ  หมู่ที่ 12  แยกเป็นตำบลใหม่  ในปี พ.ศ.2534  โดยใช้ชื่อว่า "ตำบลเทพเสด็จ"  สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเทพเสด็จเป็นภูเขาสูง  ซึ่งอยู่ในเขตโครงการหลวงป่าเมี่ยง  ที่ตั้งอยู่ ณ  บ้านปางบง  หมู่ที่ 5  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมโครงการถึง 2  ครั้ง  ทางสภาตำบลเทพเสด็จ  จึงมีมติให้ใช้ชื่อตำบลว่า "เทพเสด็จ"  มีเขตการปกครอง 7  หมู่บ้านดังกล่าว โดยแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านใหม่ดังนี้  หมู่ที่ 1  บ้านปางบง  หมู่ที่ 2  บ้านน้ำโค้ง  หมู่ที่ 3  บ้านป่าป่าน  หมู่ที่ 4  บ้านแม่ตอน  หมู่ที่ 5  บ้านพงษ์ทอง  หมู่ที่ 6 บ้านดง  หมู่ที่ 7  บ้านปางไฮ  ต่อมาปี พ.ศ.2539  บ้านกำแพงหิน  ได้แยกออกจากบ้านแม่ตอน เป็นหมู่บ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ 8 ของตำบลเทพเสด็จเป็นต้นมา
             ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงทำให้ตำบลเทพเสด็จ  มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ตั้งแต่วันที่ 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
1.สภาพทั่วไป
            1.1  ที่ตั้ง

                        องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ 31/1  หมู่ที่ 7 บ้านปางไฮ  ตำบลเทพเสด็จ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50220  สามารถเดินทางโดยรถยนต์  ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  118  ถนนสายเชียงใหม่ -  เชียงราย  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงทางแยกบ้านโป่งกุ่ม  หมู่ที่ 4    ตำบลป่าเมี่ยง  เลี้ยวขวาไปตามถนนสายบ้านโป่งกุ่ม - บ้านห้วยแก้ว  โดยจะผ่านบ้านโป่งกุ่ม  หมู่ที่ 4  และบ้านโป่งสามัคคี  หมู่ที่ 6  ตำบลป่าเมี่ยง  ถึงที่ทำการอุทยานแม่ตะไคร้  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย  อบจ.  โป่งกุ่ม  - แม่ตอนหลวง   อยู่ห่างจากตัวอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ  27  กิโลเมตร
                        ตำบลเทพเสด็จ  ตั้งอยู่ในระหว่างเทือกเขาผีปันน้ำ  ทางด้านทิศเหนือและเทือกเขาขุนตาล  ทางทิศตะวันออก  เป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เฉลี่ย1,050 เมตร  และจุดสูงสุดของยอดดอย คือ 1,950 เมตร  บนยอดดอยลังกาหลวง
            1.2  เนื้อที่

                        เนื้อที่ตำบลเทพเสด็จ มีเนื้อที่ประมาณ  71,875 ไร่ หรือประมาณ  115  ตารางกิโลเมตร
            1.3 ภูมิประเทศ

                        พื้นที่ทั้งหมดมีลักษณะเป็นที่ราบสลับลอนเนินเขา และภูเขาสูง มีจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 1,950 เมตร  ที่บ้านปางปง  หมู่ที่  1
           
            1.4  ประชากร  
           จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,677 คน  แบ่งเป็นชาย 885 คน  หญิง  792 คน  (ข้อมูล ณ  วันที่ 30 เมษายน  2552)  มีจำนวนครัวเรือน 723 ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จมีพื้นที่เต็มทั้ง  8  หมู่บ้าน ได้แก่
            หมู่ที่ 1  บ้านปางบง  จำนวน 74 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 80 คน  หญิง  75 คน รวม 155 คน
            หมู่ที่ 2  บ้านน้ำโค้ง  จำนวน 103 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 116 คน  หญิง  90 คน รวม 206 คน
            หมู่ที่ 3  บ้านป่าป่าน  จำนวน 77ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 87 คน  หญิง  87 คน รวม 174 คน
            หมู่ที่ 4  บ้านแม่ตอน  จำนวน 101 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 114 คน  หญิง  111 คน รวม 225 คน
            หมู่ที่ 5  บ้านพงษ์ทอง  จำนวน 72 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 72 คน  หญิง  65 คน รวม 137 คน
            หมู่ที่ 6 บ้านดง  จำนวน 83 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 102 คน  หญิง  95 คน รวม 197 คน
            หมู่ที่ 7  บ้านปางไฮ  จำนวน 140 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 205 คน  หญิง  172 คน รวม 377 คน
            หมู่ที่ 8 บ้านกำแพงหิน  จำนวน 73 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 109  คน  หญิง  97 คน รวม 206 คน

2.  ข้อมูลพื้นฐาน
            2.1   สภาพด้านเศรษฐกิจ
                 1.  อาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                              -   เกษตรกรรม                                  85  %
                              -   รับจ้างทั่วไป                                 10  %
                              -   ค้าขาย                                          5  %
                 2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                              -   ปั๊มน้ำมันหลอด                              3  แห่ง
                              -   ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด                    22  แห่ง
             2.2   สภาพทางสังคม
                 1.  การศึกษา
                              -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           1    ศูนย์
                             (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางไฮ)                                                  
                              -  ศูนย์การเรียนชุมชน                          1    ศูนย์
                             (โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา)
                              -  โรงเรียนประถมศึกษา                       2     แห่ง
                             (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางไฮ)                                                   
                             (โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา )
                              -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                         1     แห่ง
                             (โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา)
                              -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน     8    แห่ง
        2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                              -  วัด / สำนักสงฆ์  /  อาราม                  10    แห่ง
                              -  มัสยิด                                             -    แห่ง
                              -  ศาลเจ้า                                          -    แห่ง
                              -  โบสถ์                                         -    แห่ง
                   3. สาธารณสุข
                              -  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด………เตียง  -         แห่ง
                              -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                1        แห่ง
                              -  สถานพยาบาลเอกชน                                   -         แห่ง
                              -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                -        แห่ง
                              -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                           100 %
                   4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                              -  สถานีตำรวจ                                                    -         แห่ง
                              -  สถานีดับเพลิง                                                 -         แห่ง

     2.3   การบริการพื้นฐาน
                 1.  การคมนาคม
                      มีถนนเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแยกได้ดังนี้
                                     -  ถนนลาดยาง                                          2                    สาย
                                     -  ถนนคอนกรีต  3  สาย  รวม                      10.18              กิโลเมตร
                                     -  ถนนดินแดง  2  สาย  รวม                          6.6                กิโลเมตร
                  2.  การโทรคมนาคม
                                    -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                             -                  แห่ง
                                    -   โทรศัพท์
                                   
                  3.  การไฟฟ้า              
                                    -  มีไฟฟ้าใช้จำนวน                                                8        หมู่บ้าน
                                    -  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                                 704      ครัวเรือน
                 4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                    -  ลำน้ำ,ลำห้วย                                         4        สาย
                                    -  บึง,หนองน้ำและอื่นๆ                               -          สาย
                 5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                                    -  ฝาย พนังกั้นน้ำ                                                  6          แห่ง
                                    -  อ่างเก็บน้ำ                                                        -          แห่ง
                                    -  รางน้ำ ประปาภูเขา                                 8         แห่ง
      2.4  ข้อมูลอื่น ๆ
                  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                                    -     ป่าธรรมชาติ(ป่าเต็งรัง,ป่าเบญจพรรณ)
                                    -      แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่ น้ำตกเทพเสด็จ , ภูลังกา  
                  2.  มวลชนจัดตั้ง
                                    -     อาสาสมัครสาธารณสุข                            81         คน
                                    -     อาสาพัฒนาชุมชน                                 32         คน
                                    -     อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      92        คน
                                    -     กลุ่มเกษตรกรของตำบล                        8         กลุ่ม
                                    -     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบล                 8         กลุ่ม
                                    -     กลุ่มเยาวชน                                       8         กลุ่ม
                                    -     กลุ่มผู้สูงอายุ                                      8         กลุ่ม

3.  ศักยภาพในตำบล
     3.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
            1.   จำนวนบุคลากร  จำนวน   39  คน
·        ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 7 คน
·        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                     1  อัตรา
·        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน               1  อัตรา
·        นักพัฒนาชุมชน                                        1  อัตรา
·        นักวิชาการเกษตร                                     1  อัตรา  
·        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                1  อัตรา
·        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                1  อัตรา
·        คนงานทั่วไป                                           1  อัตรา
·        นักการภารโรง                                          1 อัตรา
            
·        ตำแหน่งในส่วนการคลัง รวม 4  คน
·        หัวหน้าส่วนการคลัง                                  1 อัตรา
·        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                       1 อัตรา
·        เจ้าหน้าที่พัสดุ                                          1 อัตรา
·        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                   1 อัตรา
·        ตำแหน่งในส่วนโยธา  รวม 3 คน
·        หัวหน้าส่วนโยธา                                      1  อัตรา
·        เจ้าหน้าที่ธุรการ                                        1  อัตรา
·        ผู้ช่วยช่างโยธา                                         1  อัตรา
·        ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ รวม 5 คน
·        นักวิชาการศึกษา                                      1  อัตรา
·        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                    2  อัตรา
·        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(บุคลากรถ่ายโอน)             2  อัตรร
                                           
             ตำแหน่งสมาชิกฝ่ายบริหาร  รวม                                  4      คน
             ตำแหน่งสมาชิกฝ่ายสภา อบต. รวม                             16      คน
          2.  ระดับการศึกษา
                       -  ประถมศึกษา                                                     8          คน
                       -  มัธยมศึกษา /  อาชีวศึกษา                                  18          คน
                       -  ปริญญาตรี                                                    11          คน
                       -  สูงกว่าปริญญาตรี                                             2           คน
        
              3.   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
         
 •   ประจำปีงบประมาณ 2549   รวม              8,223,966.68     บาท แยกเป็น
 •   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                 5,500.00       บาท 
 •   ภาษีบำรุงท้องที่                                      63,303.03       บาท
 •   ภาษีป้าย                                                   204.00       บาท
 •   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                 -        บาท
 •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                    4,772,835.41       บาท
 •   ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                      67,522.33       บาท
 •   ภาษีสุรา                                              161,543.87       บาท
 •   สรรพสามิต                                          711,196.85       บาท
 •   ค่าภาคหลวงแร่                                         2,611.71       บาท
 •   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                              7,917.29       บาท
 •   ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับและใบอนุญาต              5,669.96       บาท
 •   รายได้จากทรัพย์สิน                                 17,513.23      บาท
 •   รายได้เบ็ดเตล็ด                                           310.00      บาท
 •   เงินอุดหนุน                                        2,407,789.00      บาท  
 •  ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                            -      บาท
 •  ภาษีสุรา                                                              -      บาท 
 •  ประจำปีงบประมาณ 2550   รวม              8,576,638.40     บาท แยกเป็น
 •  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   7,930.00     บาท
 •  ภาษีบำรุงท้องที่                                       140,922.57     บาท
 •  ภาษีป้าย                                                   1,584.00     บาท
 •  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                   -        บาท
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                       4,640,016.80      บาท
 •  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                        48,391.37      บาท
 •  ภาษีสุรา                                                178,304.07       บาท
 •  สรรพสามิต                                            465,263.92       บาท
 •  ค่าภาคหลวงแร่                                          1,156.87       บาท
 •  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                               9,668.24       บาท
 • ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับและใบอนุญาต                     295.00       บาท 
 • รายได้จากทรัพย์สิน                                     18,437.07       บาท
 • รายได้เบ็ดเตล็ด                                          15,000.00      บาท
 •  เงินอุดหนุน                                           3,049,652.00      บาท  
 • ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                              -      บาท
 • ภาษีสุรา                                                          16.49      บาท 
       3.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
              1. การรวมกลุ่มของประชาชน
                  -  แยกประเภทกลุ่ม
·        กลุ่มอาชีพ                       16  กลุ่ม
·        กลุ่มออมทรัพย์                  8  กลุ่ม
·        กลุ่มอื่น ๆ
·        กลุ่มเยาวชน                      8 กลุ่ม
·        กลุ่มผู้สูงอายุ                     8 กลุ่ม
·        กลุ่มเกษตรกรของตำบล       8 กลุ่ม
·        กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบล  8 กลุ่ม

                             
 
                2. จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
                        พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทีภูเขาสูงและที่ราบสลับลอนเนินเขา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของน้ำแม่กวง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปิง ซึ่งมีจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยความสูงประมาณ  1,950 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรรม เช่น ปลูกชา(เมี่ยง)  กาแฟอราบิก้า  พืชและดอกไม้เมืองหนาว  นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่นน้ำตกเทพเสด็จ  ดอยลังกาภูผามหัศจรรย์ ผาโง้ม  สันบ่อจือ ม่อนฤาษี
และหมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านแม่ตอน
3.   กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตำบลเทพเสด็จ
            3.1 กำหนดปัญหา
                        -  มีสภาพปัญหาด้านคมนาคม
            3.2 กำหนดศักยภาพของท้องถิ่น
                        -  ตำบลเทพเสด็จตั้งอยู่ที่ภูมิอากาศที่ดี  โดยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับอากาศเย็นตลอดเกือบทั้งปีเหมาะสำหรับการพักผ่อน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
                        -  เนื่องจากสภาพที่มีอากาศเย็นตลอดเกือบทั้งนั้น จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกของกาแฟ และพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จึงมีอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟถึง  98 % ของประชากรที่ประกอบอาชีพในตำบล
                3.3 กำหนดความต้องการ
                        -  เนื่องจากสภาพด้านคมนาคมที่ยากลำบาก จึงเป็นสาเหตุในการประกอบธุรกิจด้านกาแฟ และแหล่งท่องเที่ยว ในการติดต่อหาลูกค้าและผู้ใช้บริการไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
                3.4 กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา
                        -  จึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อนเพื่อใช้ในการเดินทางที่สะดวก และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านต่าง ๆ จึงจะมีการพัฒนาตามมาในภายหลัง
                        องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ จึงมีนโยบายใช้งบประมาณในการบริหารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยงบประมาณที่เกินความสามารถของทางอบต.เทพเสด็จได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนา 

  
 
 
   
Copyright 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเทพเสด็จ - http://www.thepsadej.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
31/1 ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม: 27 ธันวาคม พ.ศ.2549