เชิญเที่ยวงานเทศกาล 'ดอกเสี้ยวบาน ลานกาแฟเทพเสด็จ' ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 สอบถามโทร. 052-080640
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำเนียบฝ่ายปกครองตำบลเทพเสด็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประวัติหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านปางบง
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำโค้ง
หมู่ที่ ๓ บ้านป่าป่าน
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตอน
หมู่ที่ ๕ บ้านพงษ์ทอง
หมู่ที่ ๖ บ้านดง
หมู่ที่ ๗ บ้านปางไฮ
หมู่ที่ ๘ บ้านกำแพงหิน
ดาวน์โหลดกฎหมายที่น่าสนใจ
หน่วยงานในพื้นที่
โครงการหลวงป่าเมี่ยง
สถานีอนามัยตำบลเทพเสด็จ
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน
ชุดเฉพาะกิจปางไฮ
คู่มือประชาชน อบต.เทพเสด็จ
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพเสด็จ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลเทพเสด็จ
              ตำบลเทพเสด็จมีการตั้งเป็นชุมชนมาไม่น้อยกว่า 100 ปี  แต่เดิมเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนเผ่าขมุ  ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อปลูกข้าวไร่และทำสวนเมี่ยง  ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยที่การค้าขายเมี่ยงเจริญรุ่งเรือง  มีพ่อค้าวัวต่างเข้ามาติดต่อค้าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ส่งผลให้คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่ราบอพยพขึ้นมาอาศัยในพื้นที่เพื่อรับจ้างเด็บเมี่ยง  ทำสวนเมี่ยง และค้าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ต่อมาจึงเกิดการผสมผสานด้านชาติพันธ์ ประกอบกับชนเผ่าขมุได้อพยพไปอยู่ที่อื่น  จนปัจจุบันได้กลายเป็นคนพื้นเมืองจนหมด
              
แต่เดิมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จอยู่ในเขตการปกครองของตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งตำบลเทพเสด็จก็อยู่ห่างไกลมาก  ส่งผลให้การดูแลและการบริหารการปกครองทำได้ไม่ทั่วถึง ปี พ.ศ. 2528  นายสว่าง  จันทร์เที่ยง  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านปางไฮ  หมู่ที่ 12  เห็นว่าเพื่อให้เกิดการดูแลราษฎรเป็นไปอย่างทั่วถึง  จึงดำเนินการแจ้งต่อที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  เพื่อขอแยกเขตการปกครองใหม่  โดยได้กำหนดให้หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทั้งหมดจำนวน หมู่บ้าน  อันได้แก่  บ้านปางบง  หมู่ที่ 5,  บ้านน้ำโค้ง  หมู่ที่ 6,  บ้านป่าป่าน  หมู่ที่ 7,  บ้านแม่ตอน  หมู่ที่ 8,  บ้านดง  หมู่ที่ 9,  บ้านพงษ์ทอง  หมู่ที่ 10  และบ้านปางไฮ  หมู่ที่ 12  แยกเป็นตำบลใหม่  ในปี พ.ศ.2534  โดยใช้ชื่อว่า "ตำบลเทพเสด็จ"  สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเทพเสด็จเป็นภูเขาสูง  ซึ่งอยู่ในเขตโครงการหลวงป่าเมี่ยง  ที่ตั้งอยู่ ณ  บ้านปางบง  หมู่ที่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมโครงการถึง ครั้ง  ทางสภาตำบลเทพเสด็จ  จึงมีมติให้ใช้ชื่อตำบลว่า "เทพเสด็จ"  มีเขตการปกครอง หมู่บ้านดังกล่าว โดยแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านใหม่ดังนี้  หมู่ที่ บ้านปางบง  หมู่ที่ บ้านน้ำโค้ง  หมู่ที่ บ้านป่าป่าน  หมู่ที่ บ้านแม่ตอน  หมู่ที่ บ้านพงษ์ทอง  หมู่ที่ 6 บ้านดง  หมู่ที่ บ้านปางไฮ  ต่อมาปี พ.ศ.2539  บ้านกำแพงหิน  ได้แยกออกจากบ้านแม่ตอน เป็นหมู่บ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ 8 ของตำบลเทพเสด็จเป็นต้นมา
            
ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงทำให้ตำบลเทพเสด็จ  มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ตั้งแต่วันที่ 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
1.
สภาพทั่วไป
            1.1  ที่ตั้ง

                       
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ 31  หมู่ที่ 7 บ้านปางไฮ  ตำบลเทพเสด็จ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50220  สามารถเดินทางโดยรถยนต์  ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  118  ถนนสายเชียงใหม่ -  เชียงราย  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงทางแยกบ้านโป่งกุ่ม  หมู่ที่ 4    ตำบลป่าเมี่ยง  เลี้ยวขวาไปตามถนนสายบ้านโป่งกุ่ม - บ้านห้วยแก้ว  โดยจะผ่านบ้านโป่งกุ่ม  หมู่ที่ และบ้านโป่งสามัคคี  หมู่ที่ ตำบลป่าเมี่ยง  ถึงที่ทำการอุทยานแม่ตะไคร้  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย  อบจ.  โป่งกุ่ม  - แม่ตอนหลวง   อยู่ห่างจากตัวอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ  27  กิโลเมตร
                       
ตำบลเทพเสด็จ  ตั้งอยู่ในระหว่างเทือกเขาผีปันน้ำ  ทางด้านทิศเหนือและเทือกเขาขุนตาล  ทางทิศตะวันออก  เป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เฉลี่ย1,050 เมตร  และจุดสูงสุดของยอดดอย คือ 1,950 เมตร  บนยอดดอยลังกาหลวง
            1.2 
เนื้อที่

                       
เนื้อที่ตำบลเทพเสด็จ มีเนื้อที่ประมาณ  71,875 ไร่ หรือประมาณ  115  ตารางกิโลเมตร
            1.3
ภูมิประเทศ

                       
พื้นที่ทั้งหมดมีลักษณะเป็นที่ราบสลับลอนเนินเขา และภูเขาสูง มีจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 1,950 เมตร  ที่บ้านปางปง  หมู่ที่  1
            
            1.4  
ประชากร  
          
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,864 คน  แบ่งเป็นชาย 974 คน  หญิง  890 คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  24 กุมภาพันธ์  2559มีจำนวนครัวเรือน 754 ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จมีพื้นที่เต็มทั้ง  8  หมู่บ้าน ได้แก่
           
หมู่ที่ บ้านปางบง  จำนวน 73 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 80 คน  หญิง  77 คน รวม 157 คน
           
หมู่ที่ บ้านน้ำโค้ง  จำนวน 107 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 92 คน  หญิง  84 คน รวม 176 คน
           
หมู่ที่ บ้านป่าป่าน  จำนวน 79ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 88 คน  หญิง  79 คน รวม 167 คน
           
หมู่ที่ บ้านแม่ตอน  จำนวน 106 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 106 คน  หญิง  110 คน รวม 216 คน
           
หมู่ที่ บ้านพงษ์ทอง  จำนวน 77 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 71 คน  หญิง  69 คน รวม 140 คน
           
หมู่ที่ 6 บ้านดง  จำนวน 83 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 104 คน  หญิง  93 คน รวม 197 คน
           
หมู่ที่ บ้านปางไฮ  จำนวน 151 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 167 คน  หญิง  167 คน รวม 361 คน
           
หมู่ที่ 8 บ้านกำแพงหิน  จำนวน 78 ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย 239  คน  หญิง  211 คน รวม 450 คน

  
 
 
   
Copyright 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเทพเสด็จ - http://www.thepsadej.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
31/1 ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม: 27 ธันวาคม พ.ศ.2549