เชิญเที่ยวงานเทศกาล 'ดอกเสี้ยวบาน ลานกาแฟเทพเสด็จ' ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 สอบถามโทร. 052-080640
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำเนียบฝ่ายปกครองตำบลเทพเสด็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประวัติหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านปางบง
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำโค้ง
หมู่ที่ ๓ บ้านป่าป่าน
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตอน
หมู่ที่ ๕ บ้านพงษ์ทอง
หมู่ที่ ๖ บ้านดง
หมู่ที่ ๗ บ้านปางไฮ
หมู่ที่ ๘ บ้านกำแพงหิน
ดาวน์โหลดกฎหมายที่น่าสนใจ
หน่วยงานในพื้นที่
โครงการหลวงป่าเมี่ยง
สถานีอนามัยตำบลเทพเสด็จ
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน
ชุดเฉพาะกิจปางไฮ
คู่มือประชาชน อบต.เทพเสด็จ
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพเสด็จ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ.: (12/10/59)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ มีมติเห็น... (27/09/59)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๙: คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต... (23/10/59)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี: องค์การบร... (09/06/59)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2... (22/07/59)
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558: (28/09/58)
 
คุยกับนายก
 
 
  นายสว่าง จันทร์เที่ยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ สายตรงนายก อบต. 081-2871774

 
 

 
สาระน่ารู้
 
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ : พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ลำธาร ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก สำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ซึ่งปกคล... (12/06/58)
ขึ้นตอนการปลูกกาแฟ สายพันธุ์อาราบิก้า : แหล่งปลูกที่เหมาะสมสำหรับกาแฟอาราบิก้าคือ พื้นที่ปลูกตั้งแต่เส้นรุ้ง 17 องศาเหนือขึ้นไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ... (11/06/57)
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 
สินค้าท้องถิ่น
 
เมี่ยง
ชาวบ้านตำบลเทพเสด็จ
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอม
เจริญศรี คำประเสริฐ
หมอนใบชาหอมดูดกลิ่น
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านปางไฮ
กาแฟคั่วเทพเสด็จ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านแม่ตอน 45 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
 
 
 
 
   
Copyright 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเทพเสด็จ - http://www.thepsadej.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
31/1 ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม: 27 ธันวาคม พ.ศ.2549